Model absolwenta

Nasz absolwent jest człowiekiem wszechstronnie rozwiniętym w wymiarze intelektualnym, społeczno-psychicznym, zdrowotno-fizycznym i etyczno-moralnym, funkcjonującym w ramach własnych możliwości, ponieważ:

 • Zdobytą podczas nauki wiedzę i umiejętności wykorzystuje w praktycznych sytuacjach życia codziennego.
 • Swoje umiejętności chce doskonalić, a wiedzę pogłębiać, rozumie zasadność i potrzebę dalszej nauki w szkole zawodowej.
 • Odróżnia i definiuje dobro i zło, w życiu kieruje się uczciwością dokonując słusznych wyborów.
 • Potrafi oceniać postępowanie innych i nie poddaje się złym wpływom środowiska, a swoich racji odważnie broni.
 • Ma poczucie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej, szanuje tradycje patriotyczne oraz dziedzictwo kulturowe swojego narodu.
 • Potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody.
 • Świadomie i odpowiedzialnie pełni swoje życiowe role rodzinne, zawodowe i społeczne.
 • Zna, rozumie i stosuje zasady higieny oraz potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Jest kreatywny i przygotowany do współdziałania w zespole.
 • Jest przygotowany do uczestnictwa w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Jest świadomy przynależności do wspólnoty europejskiej, szanuje kulturę oraz tradycje innych narodów.
 • Komunikuje się na poziomie podstawowym w języku obcym.