Historia

O szkole

1.IX.1990 r     została powołana Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna. Szkoła znalazła swą siedzibę w budynku przy ulicy Solskiego 9. Dyrektorem szkoły została P. mgr Jolanta Kozłowska.
 

1.IX.1992 r     następuje zmiana na stanowisku dyrektora i kierowanie szkołą obejmuje P. mgr Alina Łokaj – Bińkowska.
 

16.VIII.1993 r  decyzją Kuratora Oświaty w Szczecinie następuje przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Strukturę organizacyjną placówki stanowią:

-    przedszkole specjalne;

-    szkoła podstawowa specjalna;

-    internat.

6.IV.1994 r     Ośrodek otrzymuje nową siedzibę w wyremontowanym i zaadaptowanym do potrzeb szkoły budynku przy ulicy Wolińskiej 9a
 

25.X1994 r      odbyła się uroczystość Otwarcia Szkoły przy udziale przedstawicieli lokalnych władzy samorządowych oraz oświatowych.
 

1.I.1999 r        Ośrodek został przejęty przez Powiat Kamieński do prowadzenia jako zadanie własne.
 

1.IX.1999 r     uległa przekształceniu struktura Ośrodka:

-    ośmioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w szkołę sześcioletnią;

-    utworzono Gimnazjum Specjalne.

1.IX.2010 r     Poszerzono strukturę placówki poprzez organizację oddziałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum.

1.IX. 2011 r    Utworzono Trzyletnią Szkołę Ponadgimnazjalną Przysposabiającą do Pracy

1.XI.2016 r.    Dyrektorem szkoły zostaje Pani Magister Małgorzata Stolar

1.IX. 2017 r.   Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.

1.IX. 2019 r.   Zostaje powołana Szkoła Branżowa I stopnia