10 głównych założeń misji

  1. Ośrodek jest przyjazny i zawsze otwarty na sprawy dziecka i jego rodziny.
  2. Szkoła posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczno-techniczne zapewniające dobre warunki nauczania i uczenia się.
  3. Program edukacyjny zawiera jasne cele, zrozumiale dla uczniów, a treści nauczanych przedmiotów tak są dobrane, aby umożliwić osiąganie założonych celów.
  4. Kadra pedagogiczna poprzez intensywną i efektywną pracę z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem ma pełen obraz funkcjonowania wychowanka.
  5. Praca z dzieckiem oparta jest na wnikliwej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.
  6. Poprzez rewalidację indywidualną korygowane są wady rozwojowe, kompensowane braki oraz eliminowane przyczyny bądź objawy zaburzeń.
  7. W procesie działań edukacyjnych wspierającą i współtworzącą rolę pełnią: rodzice, placówki oświatowo-wychowawcze, organy samorządowe i administracyjne, kuratorzy sądowi oraz inni sojusznicy placówki.
  8. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów jest rzetelne i obiektywne, z uwzględnieniem: wymagań programowych, indywidualnych możliwości ucznia, uwarunkowań zdrowotnych i bytowych ucznia oraz jego zaangażowania w procesie edukacji i poniesionego wkładu pracy.
  9. Wysoce wyspecjalizowana kadra pedagogiczna stale podnosi i doskonali umiejętności zawodowe i jest dla wychowanków wzorcem osobowym.
  10. Jakość i wyniki pracy w wymiarze: dydaktycznym, wychowawczo-opiekuńczym i rewalidacyjnym podlegają ocenie i weryfikacji, co w efekcie prowadzi do ewaluacji i doskonalenia procesu edukacji.